Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2013

pannaW
23:21
nic tak nie łączy jak nienawiść

'BX' Okazaki Mari

Tags: manga
Reposted byholdmeloveme holdmeloveme

May 13 2013

pannaW
17:44
6986 1302 500
FAJECZKA!

dokładnie tak będą wyglądały moje ostatnie chwilę przed śmiercią.

[bo kto by się przejmował zgrają gangsterów, kiedy twoje fajki się skończyły. DOGS]
Tags: manga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl